พระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วยพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า เขียนโดยมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์มอบความรู้ที่จำเป็นต่อมนุษย์เพื่อความรอดพ้นจากบาป เป็นการเปิดเผยพระประสงค์ของพระเจ้าที่ไม่มีผิดพลาด ถ้อยคำในพระคัมภีร์นั้นเป็นมาตรฐานสำหรับการประพฤติ เป็นเครื่องมือตรวจสอบการกระทำ เป็นการเปิดเผยหลักคำสอนที่ทรงพลัง และบันทึกพระราชกิจอันน่าเชื่อถือของพระเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน (2 เปโตร 1:20, 21; 2 ทิโมธี 3:16, 17; สดุดี 119:105; สุภาษิต 30:5, 5; อิสยาห์ 8:20; ยอห์น 17:17; 1 เธสะโลนิกา 2:13; ฮีบรู 4:12)

 

 

 

ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ผู้คนรัก เกลียด ได้รับการยกย่องมากที่สุด มีผู้คนอยากได้มากที่สุด เท่ากับพระคริสตธรรมคัมภีร์ (ต่อไปนี้จะใช้ชื่อ "พระคัมภีร์") มีผู้คนมากมายยอมตายเพื่อพระคัมภีร์ มีผู้คนมากมายถูกฆ่าตายเพราะพระคัมภีร์ หนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ ทำให้เขาประพฤติดีงามอย่างที่สุด และถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของการกระทำที่เลวทรามต่ำช้า

 

สงครามเกิดขึ้นเพราะพระคัมภีร์ แต่ละหน้าของพระคัมภีร์หล่อหลอมความคิดจนก่อให้เกิดการปฏิรูป (ศาสนา) อาณาจักรหลายแห่งล่มสลายตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ ผู้คนจากหลากหลายชั้นวรรณะมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่นักการศาสนาสายเสรีนิยมไปจนถึงกลุ่มทุนนิยม ทั้งจากพวกนิยมเผด็จการ (ฟาสซิสม์) ไปจนถึงพวกสังคมนิยม (มาร์กซิสต์) จากพวกเผด็จการไปจนถึงนักเสรีนิยม จากพวกนิยมความสงบและพวกนิยมสงคราม คนเหล่านี้ต่างค้นหาถ้อยคำจากพระคัมภีร์เพื่อมาสนับสนุนการกระทำของตนเองการที่ไม่มีหนังสืออื่นใดเหมือนพระคัมภีร์ไม่ได้เกิดมาจากอิทธิพลของการเมือง วัฒนธรรม และสังคม แต่เกิดจากแหล่งที่มาของข้อมูลและจากเนื้อหาของพระคัมภีร์เอง พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยของพระเจ้า ให้ได้รู้จักบุรุษผู้เป็นพระเจ้า-มนุษย์ คือ พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์

 

 


 

การเปิดเผยของพระเจ้า

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมามีคำถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ มีคนจำนวนมากที่ยืนยันด้วยความมั่นใจว่าพระองค์มีจริง และทรงเปิดเผยพระองค์ให้เห็น พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์อย่างไร และพระคัมภีร์ทำหน้าที่เพื่อเปิดเผยพระเจ้าอย่างไร

 

 

 

การเปิดเผยทั่วไป

 

ประวัติศาสตร์  ลักษณะนิสัยของมนุษย์  จิตสำนึกผิดชอบ  และสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติล้วนเปิดเผยให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง  บ่อยครั้งเราเรียกการเปิดเผยนี้ว่าเป็น "การเปิดเผยทั่วไป"  เพราะเป็นสิ่งที่มีพร้อมให้ทุกคนได้เห็น  และเป็นสิ่งชวนให้นึกถึงเหตุผลสำหรับคนนับหลายล้านเชื่อว่า "ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า  และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์"  (สดุดี 19:1)  แสงแดด  สายฝน  ภูเขา  และท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว ล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างประณีต  ล้วนเป็นพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงพระสติปัญญา  พระเดชะ  และความงามอันยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้าง  ดังที่ดาวิดกษัตริย์กล่าวไว้ว่า "ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์"  (สดุดี 19:1)

 

 

 

 

 

ตัวอย่างของการเปิดเผยทั่วไป

 

ธรรมชาติ: ความซับซ้อนและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศ วัฏจักรของน้ำ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ล้วนเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงพระสติปัญญาและพระเดชะอันยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้าง

 

มนุษย์: ลักษณะนิสัยของมนุษย์ เช่น ความสามารถในการคิด ความรัก ความเมตตา และจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี ล้วนเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์

 

ประวัติศาสตร์: เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ เช่น การกำเนิดและการล่มสลายของอาณาจักร ภัยพิบัติธรรมชาติ และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ล้วนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงพระเดชะ พระปัญญา และแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

 

 

 

 

 

การเปิดเผยพิเศษ

 

 

แม้ว่า "การเปิดเผยทั่วไป" จะชวนให้เรานึกถึงเหตุผลถึงการมีอยู่ของพระเจ้า  แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระองค์อย่างแท้จริง  นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระองค์เองแก่เราในลักษณะพิเศษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางพระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็นบันทึกเรื่องราว  คำสอน  กฎหมาย  และการกระทำอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า  ตลอดจนการทรงสัญญากับมนุษย์  พระคัมภีร์เป็นเหมือนจดหมายที่พระเจ้าเขียนถึงมนุษย์  เปิดเผยความรัก  พระประสงค์  และแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์

 

 

 

 

 

การเปิดเผยพิเศษในพระคัมภีร์แตกต่างจาก "การเปิดเผยทั่วไป" อย่างไร

 

 

 การเปิดเผยโดยตรง พระคัมภีร์มีเนื้อหาที่เป็นการสื่อสารโดยตรงจากพระเจ้า ผ่านทางผู้เขียนที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 ทิโมธี 3:16)

 

 ความครอบคลุม พระคัมภีร์เล่าเรื่องราวตั้งแต่การสร้างสรรค์โลก ประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอล คำสอนของพระเยซู ไปจนถึงอนาคตของมนุษย์

 

 ความชัดเจน พระคัมภีร์เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์ ความบาป และหนทางแห่งความรอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ "การเปิดเผยทั่วไป" ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ทั้งหมด

 

 

 

สรุป

 

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ไม่เหมือนเล่มไหน  เป็นทั้งบันทึกทางประวัติศาสตร์  กฎหมาย  คำสอน  และเป็นการเปิดเผยของพระเจ้า  พระคัมภีร์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์  ในการเรียนรู้จักพระเจ้า  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า  และค้นพบหนทางแห่งความรอด

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Nathan (Friday, 21 June 2024 13:09)

    Good summaries indeed