Learn Thai Through English- Thai sermons


Restored: Created for Blessing
กู้คืนแล้ว: คุณถูกสร้างมาเพื่อพระพร

Kū̂ khụ̄n læ̂w: Khuṇ t̄hūk s̄āng mā pheụ̄̀a phraphon

Nathan & Salila Gonmei


Restored: What Is the Blessing?

กู้คืนแล้ว: อะไรคือพระพร
Kū̂ khụ̄n læ̂w: a'raị khụ̄e phraphon

Nathan & Salila Gonmei


Our Day in Bible Prophecy
ยุคสมัยของเราในคำพยากรณ์
Yuk s̄amạy k̄hong rāo nai khảm phayākoṇ̒
Pr. Emmanuel Baek.


Prophecy's Countdown

นับถอยหลัง
Nạp t̄huyh̄lạng

Pr. Emmanuel Baek


The Mark of the Best, Part 1
ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย (ตอนที่1)
Pradĕn keī̀w kạb khrụ̄̀eangmāy k̄hong s̄ạt r̂āi (ton thī̀ 1)
Pr. Emmanuel Baek.


Prophecy's Superpowers
อำนาจยิ่งใหญ่ในคำพยากรณ์
Amnāt yìng yai nai khảm phayākoṇ̒
Pr. Emmanuel Baek


A Bold Attack and The Most Important Bible Prophecy
การจู่โจมอย่างห้าวหาญ และ คำพยากรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในพระคริสตธรรมคัมภีร์
Kān jū̀jom ỳāng h̄̂āwh̄ān læa khảm phayākoṇ̒ thī̀ s̄ảmkhạn ỳāng yìng yuwat nai phra khris̄t ṭham khạmp̣hī
Pr. Emmanuel Baek