Tiếng Việt (Vietnamese) Resources

Phim về Chúa JÊSUS (Giọng Miền Nam Lồng Tiếng)

Trái Tim Vũ Trụ - Sa-bát Sáng Thế - 2018 (Vietnamese audio)

Sabbath School Lessons

Sabbath School Lessons PDF

Những Hình Ảnh Của Sự Hiệp Một (Bài 6, Trường Sa-bát Quý 4 – 2018) | Tiếng Nói Hy Vọng

Trường Sa-bát

 

 

Voice of Hope

Tiếng Nói Hy Vọng - Voice of Hope
Cơ Quan Bồi Dưỡng Linh Trí Thể

Chủ nhiệm: Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Điện thoại: 626 422 6841
Email: vk.nguyen@sbcblobal.net

Tiếng Nói Hy Vọng

Audio Sermon

music, sermons & testimonies

Nhạc

Bài Giảng

Lời Chứng

 

 

 

 


For more information, please visit the following sites below

MORE VIETNAMESE VIDEOS ON

Please suggest some more spiritual resources in Vietnamese.  Contact me on Facebook @ Sulad Jhun Cardeinte or e-mail me at mienfield@yahoo.com